De AVG: Wat houdt het in en wat verandert er?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht in Nederland en in de rest van Europa. AVG is de Nederlandse vertaling van GDPR (General Data Protection Regulation). De Europese, uniforme wetgeving met betrekking tot privacy. Interhouse neemt privacy van haar klanten serieus. Dat blijkt uit het feit dat al sinds het najaar 2017 projectmatig alle zaken omtrent de privacy binnen Interhouse zijn doorgenomen en, waar nodig, verscherpt. Interhouse voldoet zo niet alleen zélf aan de AVG, maar doet er een schepje bovenop door u te informeren hoe u uw organisatie AVG compliant kan maken.

De AVG lijkt een nieuw speelveld, maar de waarheid is dat ca. 80 á 90 procent al in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stond. Dat de AVG nu een hot topic is heeft dan ook vooral te maken met de verstevigde positie en sanctiemogelijkheden die aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn toegekend en het besef bij veel organisaties dat deze wet niet zo secuur werd nageleefd. Kortom, Nederland is (noodgedwongen) bezig aan een inhaalslag. En de vraag is nu: hoe wordt u AVG compliant? De volgende tips geeft de AP in haar “10-stappenplan” (Bron: Autoriteit Persoonsgegevens).

Stap 1: Bewustwording

Zorg ervoor dat de relevante mensen in uw organisatie (zoals beleidsmakers) op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. Zij moeten inschatten wat de impact van de AVG is op uw huidige processen, diensten en goederen en welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen.

Stap 2: Rechten van betrokkenen

Onder de AVG krijgen de mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt meer en verbeterde privacy rechten. Zorg er daarom voor dat zij hun privacy rechten goed kunnen uitoefenen.
Ook kunnen mensen bij de AP klachten indienen over de manier waarop u met hun gegevens omgaat. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.

Stap 3: Overzicht verwerkingen

Breng uw gegevensverwerkingen in kaart. Documenteer welke persoonsgegevens u verwerkt en met welk doel u dit doet, waar deze gegevens vandaan komen en met wie u ze deelt.

Stap 4: Data protection impact assessment

Onder de AVG kunt u verplicht zijn een zogeheten data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. U moet een DPIA uitvoeren als uw beoogde gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacy risico met zich meebrengt.

Stap 5: Privacy by design en privacy by default

Maak uw organisatie nu al vertrouwd met de onder de AVG verplichte uitgangspunten van privacy by design en privacy by default en ga na hoe u deze beginselen binnen uw organisatie kunt invoeren.
Privacy by design houdt in dat u er al bij het ontwerpen van producten en diensten voor zorgt dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Maar bijvoorbeeld ook dat u niet meer gegevens verzamelt dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. En dat u de gegevens niet langer bewaart dan nodig.
Privacy by default houdt in dat u technische en organisatorische maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat u, als standaard, alléén persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat u wilt bereiken.

Stap 6: Functionaris voor de gegevensbescherming

Onder de AVG kunnen organisaties verplicht zijn om een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Stap 7: Meldplicht voor de datalekken

De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde. De AVG stelt wel strengere eisen aan uw eigen registratie van de datalekken die zich in uw organisatie hebben voorgedaan.

Stap 8: verwerkersovereenkomsten

Heeft u uw gegevensverwerking uitbesteed aan een verwerker? Beoordeel dan of de overeengekomen maatregelen in bestaande contracten met uw verwerkers nog steeds toereikend zijn. En of deze voldoen aan de eisen die de AVG aan verwerkersovereenkomsten stelt. Zo niet, breng dan tijdig noodzakelijke wijzigingen aan.

Stap 9: Leidende toezichthouder

Heeft uw organisatie vestigingen in meerdere EU-lidstaten? Of hebben uw gegevensverwerkingen in meerdere lidstaten impact? Dan hoeft u onder de AVG nog maar met één privacy toezichthouder zaken te doen. Dit wordt de leidende toezichthouder genoemd.

Stap 10: Toestemming

Voor sommige gegevensverwerkingen hebt u toestemming nodig van de betrokkenen. De AVG stelt strengere eisen aan toestemming. Evalueer daarom de manier waarop u toestemming vraagt, krijgt en registreert. Pas deze wijze indien nodig aan. Nieuw is dat u moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming van mensen heeft gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken. En dat het voor mensen net zo makkelijk moet zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact op met Hartelust Risk Management Consultancy via hartelust@hartelustrmc.nl of bezoek onze website www.hartelustrmc.nl

Meer van onze blog:

Verkoop woning verhuur woning
16 november, 2022

Wat als je woning verkopen niet lukt? 

Na een jarenlange, toenemende gekte op de woningmarkt zien we deze trend nu stagneren. Waar woningen enige tijd geleden dezelfde maand of zelfs ...
Lees meer
19 oktober, 2022

Video: Kan een koper nog afzien van de aankoop van een woning nadat er overeenstemming is bereikt?

Voor de videoreeks ”Interhouse weet het” gaat Margot op zoek naar antwoorden op veel gestelde vragen. In deze video wordt de volgende ...
Lees meer