Privacyverklaring

Privacyverklaring

Interhouse is een dienstverlener in de vastgoedbranche. Alle Interhouse vestigingen zijn franchisenemer van Interhouse Nederland B.V. Het doel van Interhouse is om te bemiddelen in vraag en aanbod van huurwoningen en koopwoningen en/of gedurende een huurperiode beheer uit te voeren. Hiertoe verzamelt en distribueert Interhouse persoonlijke gegevens van u, als (potentiële) (relatie van) huurder, koper, verhuurder of verkoper. Persoonlijke gegevens worden verzameld via de websites, speciale applicaties, telefonisch, per e-mail en via hardcopy formulieren, overeenkomsten en rapporten.

Soort gegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

Voornaam IP-adres Loonstrook | jaarcijfers
Achternaam Werkgever Bankgegevens
Geboortedatum Inkomen Werkgeversverklaring
Adres Soort arbeidsovereenkomst Huurcontract
Telefoonnummer Aantal bewoners Inspectierapport
E-mail Woonwensen
Website ID bewijs

 


Doelen van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:

 1. Het onderhouden van contact met (potentiële) (gezinsleden van) huurders en kopers om huizen te vinden die aan hun wensen en mogelijkheden voldoen.
 2. Het onderhouden van contact met (potentiële) verhuurders en verkopers om huurders en kopers te vinden die aan hun passend zijn voor bewoning van het ter verhuur en te koop aangeboden onroerende goed.
 3. Het uitvoeren van onderzoek naar de potentiële huurde, verhuurder, koper of verkoper om criminele of anderszins grensoverschrijdende activiteiten te voorkomen. Dit doen we in het kader van onze zorgplicht en om te voldoen aan wettelijke en lokale regelgeving.
 4. Het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder.
 5. Het tot stand brengen van een koopovereenkomst tussen koper en verkoper.
 6. Het beheren van onroerende goederen ten behoeve van de eigenaar.
 7. Het beheren van de doorlopende relatie met de huurder van het onroerende goed.
 8. Het voeren van een financiële administratie met betrekking tot huurpenningen, fee’s, onderhoudskosten etc.
 9. Het onderhouden van contact met alle relaties om marketingactiviteiten uit te voeren, dit gebeurt via e-mail (nieuwsbrieven) of social media.

Wie hebben inzage in uw gegevens?

Alle medewerkers van Interhouse kunnen de algemene gegevens van de (potentiële) (relaties van) huurders, kopers, verhuurders en verkopers inzien en muteren.
Medewerkers met een financiële autorisatie kunnen de financiële gegevens inzien.
Medewerkers met een specifieke autorisatie kunnen de gevoelige persoonsgegevens (zoals ID) inzien.
We delen persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de hierboven beschreven doelen of indien er een gegronde reden of wettelijke verplichting is om de gegevens te delen. Te denken valt bijvoorbeeld aan identiteitscontrole, draagkrachtonderzoek, of het inplannen van onderhoudsafspraken door onderhoudsmonteurs.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Interhouse verstrekt, indien nodig in het kader van haar dienstverlening, uw persoonsgegevens aan derden. Interhouse zorgt er voor dat met deze derden schriftelijke afspraken worden gemaakt die de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk waarborgen.

Bewaartermijnen

 • Potentiële (relaties van) huurders en kopers: de gegevens worden bewaard tot één jaar na het laatste contact.
 • (Relaties van) huurders en kopers: de gegevens worden bewaard tot één jaar na afloop van de huurovereenkomst. Indien Interhouse alleen bemiddeling uitvoert ten aanzien van de huurovereenkomst dient u ons zelf over het einde van de huurovereenkomst/koopovereenkomst te informeren.
 • (Relaties van) verhuurders of verkopers: de gegevens worden bewaard tot één jaar na de bemiddelingsovereenkomst of tot één jaar na afloop van de huurovereenkomst. Indien Interhouse alleen bemiddeling uitvoert ten aanzien van de huurovereenkomst dient u ons zelf over het einde van de huurovereenkomst te informeren.
 • Alle overige persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarmee we ze verzameld hebben. Indien wetgeving of jurisprudentie andere bewaartermijnen voor bepaalde gegevens voorschrijven, volgen wij die termijnen.

Minderjarigen

Interhouse verzamelt niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen, tenzij daar uitdrukkelijke toestemming voor is van ouders of voogden. Onze website is gericht op de bemiddeling in huur- en koopwoningen. Omdat onze diensten alleen toegankelijk zijn voor hen die handelsbekwaam zijn, wordt bij oriënterend websitebezoek niet gecontroleerd op leeftijd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Interhouse gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Interhouse gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

[cookie_declaration]

Call tracking
Om het rendement van onze online marketing te verbeteren, meten we de telefonische oproepen. We gebruiken hiervoor een techniek die ‘call tracking’ wordt genoemd. Door verschillende telefoonnummers te gebruiken, kunnen we de relatie tussen online adverteren en telefonisch contact met Interhouse in kaart brengen. Enkele telefoonnummers die we tonen zijn: 0252 291 00 3, 036 208 14 84, 033 213 32 93, 020 290 50 83, 076 880 44 59, 070 207 94 23, 040 820 16 15, 023 209 12 48, 035 211 12 19, 023 209 12 49, 010 499 48 62 en 030 309 00 46. Voor meer informatie kunt u de website van AdCalls raadplegen.

Privacymaatregelen

Interhouse beschermt de privacy van haar relaties door:

 • de systemen waarin de gegevens worden opgeslagen te beveiligen;
 • bijzondere of gevoelige persoonsgegevens uitsluitend op te slaan in speciaal daartoe ontwikkelde kluisapplicaties;
 • Alle lokale apparatuur is waar mogelijk beveiligd middels toegangscodes, wachtwoorden en/of encryptie;
 • alle medewerkers steeds goed te instrueren over de regels en richtlijnen met betrekking tot uw privacy.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Contactgegevens Interhouse Nederland B.V.

Adres:         Ruishornlaan 19, 2162 VW Lisse
E-mail:       hoofdkantoor@interhouse.nl