Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen; wie betaalt wat?

Ieder jaar valt het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen weer op de mat. Wij krijgen vaak de vraag voor wie deze kosten nu eigenlijk zijn.

Om te beginnen leggen we uit wat gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen zijn. Wat een gemeente is, is voor de meesten waarschijnlijk wel duidelijk. Maar wat is dan ook alweer een waterschap? Een waterschap is een overheidsorganisatie die zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het waterschap zorgt zowel voor voldoende en schoon drinkwater als het bieden van bescherming tegen te veel water. Iedereen die in een bepaalde gemeente of bepaald waterschap woont (of gevestigd is), moet belasting betalen voor bepaalde voorzieningen. Met deze opbrengsten wordt de gemeente en/of het waterschap onderhouden en wordt er geïnvesteerd in bijvoorbeeld het plaatsen van straatverlichting of aanleggen van dijken.

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Als alle partijen goed staan ingeschreven in de basisregistratie personen in de gemeente dan zouden de aanslagbiljetten als het goed is vanzelf bij de juiste persoon terecht moeten komen. De kosten zijn door de betreffende instanties opgesplitst in het eigenarendeel en het gebruikersdeel. De eigenaar/verhuurder van een woning krijgt dan de aanslag met het eigenarendeel erop en de bewoner/huurder die met het gebruikersdeel.

Echter komt het vaak voor dat een eigenaar ook nog ingeschreven staat op het adres, dat de huurder (nog) niet staat ingeschreven, of dat de wijziging nog niet goed is doorgekomen bij de instanties. Dan kan het zijn dat er één aanslag met zowel de eigenaren- als gebruikersbelastingen naar de eigenaar óf de bewoner wordt gestuurd.

Welke belastingen zijn er dan precies? En welke belastingen zijn voor wie? Laten we vooropstellen dat dit per gemeente of waterschap kan verschillen, alsook de hoogte van de belastingen. Het advies is daarom om (de website van) jouw gemeente of waterschap te raadplegen voor meer informatie.

Gemeentelijke belastingen

De meest voorkomende gemeentelijke belastingen en heffingen zijn:

Onroerende zaakbelasting (OZB): deze belasting is voor eigenaren van woningen. Hoeveel deze belasting precies bedraagt hangt af van de (WOZ)waarde van de woning en de hoogte van de op dat moment geldende OZB-tarieven.

Rioolheffing: ook deze belasting is voor eigenaren van woningen. Dit betaal je voor de aansluiting op het riool en de opbrengsten hiervan worden gebruikt voor het onderhoud aan het rioolstelsel en het verwerken van afvalwater en hemelwater. Dit bedraagt een vast bedrag per jaar.

Afvalstoffenheffing: deze belasting is voor de gebruiker (dus bewoner/huurder) van een woning en betaal je om het huisvuil op te laten halen en te verwerken. Het bedrag dat je hiervoor betaalt, hangt af van het aantal personen dat staat ingeschreven op het betreffende adres. Er wordt hier gerekend op basis van een eenpersoonshuishouden of een meerpersoonshuishouden (meer dan 1 bewoner).

Waterschapsbelastingen

Er zijn drie soorten waterschapsbelasting:

Watersysteemheffing: deze heffing betaal je om wateroverlast en overstromingen te voorkomen en wordt opgesplitst in een eigenarendeel (Watersysteemheffing Gebouwd) en een gebruikersdeel (Watersysteemheffing Ingezetenen).

Het eigenarendeel wordt berekend op basis van een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Het gebruikersdeel is een vast bedrag per jaar op basis van het aantal personen dat staat ingeschreven op het adres; 1 eenheid als je alleen woont en 3 eenheden als u niet alleen woont (dus ook als je met 2 personen staat ingeschreven).

Zuiveringsheffing: deze belasting is voor de gebruiker (dus bewoner/huurder) en betaal je wanneer je woning is aangesloten op het riool. Hiermee draag je bij aan het schoonmaken van afvalwater. Als je alleen woont betaal je 1 eenheid en als je met meer dan 1 persoon woont betaal je 3 eenheden. Het bedrag per eenheid wordt jaarlijks vastgesteld.

Verontreinigingsheffing: deze belasting is ook voor de gebruiker en betaal je wanneer je woning niet is aangesloten op het riool. Deze heffing wordt op dezelfde manier berekend als de zuiveringsheffing.Je betaalt dus óf zuiveringsheffing óf verontreinigingsheffing.

Wat gebeurt er als je verhuist binnen het belastingjaar?

Als je verhuist betaal je de aanslag voor je oude woning. Bedragen worden mogelijk verrekend bij de notaris in geval van (ver)koop van een woning. Het kan ook zijn dat de gemeente naar rato terugbetaalt na uitschrijven in die specifieke gemeente of nadat ze jouw inschrijving in een andere gemeente hebben doorgekregen. Dit gebeurt (als het goed is) automatisch zodra de wijziging is verwerkt.

Als je meer wilt weten over de belastingen en heffingen in jouw gemeente of waterschap dan adviseren we je altijd om contact op te nemen met de betreffende instantie, omdat het beleid hier dus per regio kan verschillen.

Bekijk ook onze video.

Ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Meer van onze blog:

18 juni, 2024

Informatieplicht Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. We informeerden onze verhuurders daar vorig jaar al over door dit blog te schrijven. ...
Lees meer
drone Haarlem
30 mei, 2024

De betekenis van ‘kosten koper’ uitgelegd 

Bij bestaande te koop aangeboden woningen staat achter de vraagprijs vaak de afkorting ‘k.k.’ Dit betekent ‘kosten koper’. Dat houdt in dat er ...
Lees meer