Faqs

Veelgestelde vragen huurwoningen

Welkom bij de veelgestelde vragen bij Interhouse verhuurmakelaars en Interhouse vastgoedmanagement over huurwoningen. Hier wordt antwoord gegeven op de vragen die u mogelijk heeft. Gebruik de zoekbalk om uw vraag te vinden of bekijk de vragen hieronder.

Meest bekeken

Het antwoord op deze vraag is te vinden in artikel 2 in de standaard huurovereenkomst van Interhouse en artikel 3 in de VVA-huurovereenkomst van Interhouse verhuurmakelaars Amsterdam.

De huurovereenkomst dient te worden opgezegd middels een ondertekende opzegbrief. U vindt hier een standaard sjabloon van een opzegbrief. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de overeengekomen opzegtermijn. Beëindigen kan alleen per het einde van een maand (dus bijvoorbeeld niet per 14 maart, maar per 31 maart). Indien de opzegging vanuit de huurders komt en er meerdere huurders op de overeenkomst staan, dient iedere huurder de opzegbrief individueel te ondertekenen. Conform huurovereenkomst dient de opzegbrief te worden verzonden per deurwaardersexploot of aangetekende brief. Bent u huurder? Check dan bij uw verhuurder/beheerder of het versturen van de ondertekende opzegbrief per e-mail (met ontvangstbevestiging) ook volstaat.

Tenzij anders is overeengekomen is dit niet toegestaan, met uitzondering van kleine veranderingen die aan het einde van de huurperiode weer eenvoudig ongedaan kunnen worden gemaakt. Dit is ook terug te vinden in artikel 6.4 in de standaard huurovereenkomst van Interhouse en artikel 11.2 in de VVA-huurovereenkomst van Interhouse verhuurmakelaars Amsterdam.

In de huurovereenkomst is te vinden welke methode wordt gebruikt om de huurprijs te verhogen, er zijn namelijk meerdere varianten mogelijk (artikel 4 in de standaard huurovereenkomst van Interhouse en artikel 5 in de VVA-huurovereenkomst van Interhouse verhuurmakelaars Amsterdam).

Indien er sprake is van sociale huur wordt er door de Rijksoverheid bepaald met welk percentage maximaal mag worden verhoogd.

In de vrije huursector geldt in principe geen maximale huurverhoging, maar vaak wordt de huur jaarlijks verhoogd met een methode die op de inflatie is gebaseerd.

Kijk hiervoor eerst in de handleiding van het specifieke model cv-ketel. Voor algemene instructies, zie hier de instructies van Vaillant.

Bij sleuteloverdracht is het verplicht de huurder te voorzien van een kopie van een geldig energielabel. Zie de factsheet van Interhouse voor meer informatie over energielabels. Ook kunnen de medewerkers van Interhouse u van maatwerkadvies voorzien.

Load More

Alle vragen per onderwerp

Huurovereenkomst

De eerste betaling wordt normaliter gedaan aan Interhouse. Hiervoor ontvangt de huurder een factuur. Meer informatie hierover is te vinden in de huurovereenkomst (artikel 3.4 in de standaard huurovereenkomst van Interhouse en artikel 1.6 in de VVA-huurovereenkomst van Interhouse verhuurmakelaars Amsterdam). De daaropvolgende huurbetalingen worden gedaan aan de verhuurder/beheerder. De correcte bankgegevens zijn te vinden in de huurovereenkomst (artikel 3.2 in de standaard huurovereenkomst van Interhouse en artikel 1.1 in de VVA-huurovereenkomst van Interhouse verhuurmakelaars Amsterdam).

Interhouse is aanwezig bij een incheck. Tijdens de incheck wordt de woning geïnspecteerd en in veel gevallen wordt een digitale fotorapportage gemaakt. De staat van de woning wordt gedetailleerd vastgelegd en gebreken worden genoteerd. Daarnaast worden de sleutels overhandigd en de meterstanden opgenomen. Zowel de huurder als de verhuurder tekent dit opgemaakte rapport.

Het antwoord op deze vraag is te vinden in artikel 2 in de standaard huurovereenkomst van Interhouse en artikel 3 in de VVA-huurovereenkomst van Interhouse verhuurmakelaars Amsterdam.

De huurovereenkomst dient te worden opgezegd middels een ondertekende opzegbrief. U vindt hier een standaard sjabloon van een opzegbrief. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de overeengekomen opzegtermijn. Beëindigen kan alleen per het einde van een maand (dus bijvoorbeeld niet per 14 maart, maar per 31 maart). Indien de opzegging vanuit de huurders komt en er meerdere huurders op de overeenkomst staan, dient iedere huurder de opzegbrief individueel te ondertekenen. Conform huurovereenkomst dient de opzegbrief te worden verzonden per deurwaardersexploot of aangetekende brief. Bent u huurder? Check dan bij uw verhuurder/beheerder of het versturen van de ondertekende opzegbrief per e-mail (met ontvangstbevestiging) ook volstaat.

In de huurovereenkomst is te vinden welke methode wordt gebruikt om de huurprijs te verhogen, er zijn namelijk meerdere varianten mogelijk (artikel 4 in de standaard huurovereenkomst van Interhouse en artikel 5 in de VVA-huurovereenkomst van Interhouse verhuurmakelaars Amsterdam).

Indien er sprake is van sociale huur wordt er door de Rijksoverheid bepaald met welk percentage maximaal mag worden verhoogd.

In de vrije huursector geldt in principe geen maximale huurverhoging, maar vaak wordt de huur jaarlijks verhoogd met een methode die op de inflatie is gebaseerd.

Nee, dit is niet mogelijk (er geldt een uitzondering op een aantal specifieke projecten). Huurder dient zelf een automatische overboekingsopdracht in te stellen in zijn/haar bankomgeving zodat de huur maandelijks automatisch wordt betaald.

De opzegtermijn hoeft niet bij de einddatum te worden opgeteld. In de huurovereenkomst is de datum vermeld per wanneer beëindigd kan worden. Voorbeeld: in de huurovereenkomst is als einddatum 30 april vermeld en er is een opzegtermijn van één kalendermaand. In dit geval dient er dan uiterlijk 31 maart te worden opgezegd en eindigt de huurovereenkomst op 30 april

Dit is afhankelijk van het type huurovereenkomst en de bestaande afspraken tussen huurder en verhuurder. In principe zijn de opzegvoorwaarden terug te vinden in de huurovereenkomst (artikel 2 in de standaard huurovereenkomst van Interhouse en artikel 1.5 en 3 in de VVA-huurovereenkomst van Interhouse verhuurmakelaars Amsterdam). Voor meer informatie adviseren wij contact op te nemen met de verhuurder/beheerder.

Tenzij anders is overeengekomen is dit niet toegestaan, met uitzondering van kleine veranderingen die aan het einde van de huurperiode weer eenvoudig ongedaan kunnen worden gemaakt. Dit is ook terug te vinden in artikel 6.4 in de standaard huurovereenkomst van Interhouse en artikel 11.2 in de VVA-huurovereenkomst van Interhouse verhuurmakelaars Amsterdam.

In veel huurovereenkomsten is een periode opgenomen waarin niet opgezegd kan worden. In de huurovereenkomst staat vanaf welke datum kan worden opgezegd (artikel 2 in de standaard huurovereenkomst van Interhouse en artikel 1.5 in de VVA-huurovereenkomst van Interhouse verhuurmakelaars Amsterdam). De data in de huurovereenkomst zijn altijd de beëindigingsdata, dus als er in de huurovereenkomst bijvoorbeeld 30 april als einddatum genoemd is en je wil opzeggen per die datum, dan moet de opzegging uiterlijk 31 maart ontvangen zijn door de verhuurder/beheerder.

Het moet duidelijk zijn waar de huurder voor betaalt. Er wordt een kale huurprijs betaald voor de huur van de woning en daarnaast wordt een bedrag voor leveringen en diensten betaald voor alle extra voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld zaken als stoffering, meubilering, of eventueel voorschot voor nutsvoorzieningen zoals gas/water/elektra.

Met uitzondering van de huurovereenkomst voor korte tijd (bepaalde tijd maximaal 2 jaar/model B) eindigt een huurovereenkomst nooit automatisch. Dit is wettelijk bepaald.

Jaarlijks of aan het einde van de huurperiode. Een aantal verhuurders kiest ervoor om dit op een vast moment in het jaar te doen en andere doen dit voor het eerst na een volledig huurjaar.

Op basis van de begin- en eindmeterstanden en de actuele tarieven wordt er een berekening van het werkelijke verbruik van een huurder gemaakt. Hier worden de betaalde voorschotten mee verrekend, waarna er een bedrag overblijft om terug te ontvangen of bij te betalen. Wanneer er geen individuele meters per wooneenheid zijn wordt er met een eerlijke verdeelsleutel gewerkt.

Op de ingangsdatum van de huurovereenkomst, maar sleutels worden uitdrukkelijk pas overgedragen nadat Interhouse de eerste huurtermijn en de waarborgsom heeft ontvangen.

Dit is alleen mogelijk met toestemming van de verhuurder. Het verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden ingediend en zowel vertrekkende als achterblijvende huurders dienen dit verzoek te ondertekenen. Tevens dient de verhuurder/beheerder inkomensgegevens te ontvangen van de achterblijvende huurder zodat getoetst kan worden of deze in zijn eentje kan zorgdragen voor de huurbetalingen. In geval de verhuurder geen toestemming verleent voor het verhuren aan alleen de achterblijvende huurder of een eventuele vervangende huurder dan is dat rechtmatig. Het kan zijn dat er kosten mee gemoeid zijn, bijvoorbeeld voor het opstellen van een addendum om deze wijziging vast te leggen.

De opzegtermijn is te vinden in de huurovereenkomst (artikel 2 in de standaard huurovereenkomst van Interhouse en artikel 3 in de VVA-huurovereenkomst van Interhouse verhuurmakelaars Amsterdam). De opzegtermijn wordt altijd uitgedrukt in kalendermaanden, zie hiervoor ook de vraag “Wat wordt verstaan onder een opzegtermijn van één of meerdere kalendermaand(en)?”

Met een diplomatenclausule wordt officieel bedoeld: het artikel in de huurovereenkomst waarin vastgelegd is dat een verhuurder tijdelijk zijn eigen woning verhuurd om er na afloop zelf weer te gaan wonen. In de markt voor huurwoningen wordt de term diplomatenclausule echter ook gebruikt voor een clausule die een huurder het recht geeft een huurovereenkomst voortijdig op te zeggen indien er dringende werk-gerelateerde redenen zijn of in geval van overmacht.

Opzegtermijnen worden meestal uitgedrukt in kalendermaanden. Hiermee wordt een termijn bedoeld die loopt van de eerste tot en met de laatste dag van een maand. Het maakt hier dus niet uit of er aan het begin, halverwege of aan het einde van de maand wordt opgezegd, de opzegtermijn begint hoe dan ook pas te lopen na de laatste dag van de maand waarin is opgezegd. Voorbeeld: een huurovereenkomst wordt opgezegd op 15 maart en er is een opzegtermijn van één kalendermaand. In dit geval eindigt de huurovereenkomst op 30 april.

Dit zijn alle kosten die de verhuurder in rekening brengt buiten de kale huurprijs om. Denk hierbij aan stoffering, meubilering, voorschot gas/water/elektra etc. In de huurovereenkomst worden deze kosten ook wel ‘vergoeding voor de bijkomende leveringen en diensten’ genoemd.

Load More

Kosten/prijzen

Zie voor het antwoord op deze vraag onze “Interhouse weet het” video.

De waarborgsom wordt teruggestort nadat eventueel te verrekenen kosten inzichtelijk zijn. De maximale termijn hiervoor staat in de huurovereenkomst/algemene bepalingen (artikel 6.2 in de standaard huurovereenkomst van Interhouse en artikel 11.3 in de Algemene bepalingen huurovereenkomst VVA van Interhouse verhuurmakelaars Amsterdam).

Zie voor het antwoord op deze vraag onze “Interhouse weet het” video.

Dit is wettelijk geregeld. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Het uitgangspunt is dat kleine gebreken (ongeacht de oorzaak) aan de huurwoning die een handige huurder zelf kan verhelpen en waarvan de kosten gering zijn door de huurder voor eigen kosten verholpen dienen te worden. Ook als de huurder niet handig is dient hij voor eigen kosten iemand in te schakelen om het kleine gebrek vakkundig te verhelpen.

Dit hangt af van de gemeente of het waterschap waarin het object gelegen is. Belastingen die betrekking hebben op het gebruik van het gehuurde zijn voor de huurder. Voorbeelden hiervan zijn afvalstoffenheffing, watersysteemheffing en in sommige gemeenten rioolheffing. Hier wordt rekening gehouden met het aantal personen dat op het adres is ingeschreven. Als iedereen juist is ingeschreven zou dit automatisch goed moeten gaan doordat de huurder en verhuurder ieder hun eigen aanslagbiljet ontvangen. Als dit, om welke reden dan ook, niet goed is opgesplitst op de aanslag dan kan dit achteraf worden doorbelast.

Load More

Onderhoud/technisch

Kijk allereerst bij onze meest gestelde vragen of het gebrek in de lijst voorkomt. Kleine gebreken hoeven niet gemeld te worden, maar dienen door huurder verholpen te worden. Andere gebreken dienen per omgaande door huurder bij verhuurder/beheerder gemeld te worden (bij voorkeur per e-mail). Hierbij dient het probleem zo volledig mogelijk gemeld te worden. Geef hierbij ook aan wat er zelf al is geprobeerd, of er sprake is van bepaalde storingscodes, sinds wanneer het probleem speelt, wat de frequentie van het probleem is etc. Stuur ook foto’s/video’s mee om de melding te verduidelijken.

Kijk hiervoor eerst in de handleiding van het specifieke model cv-ketel. Voor algemene instructies, zie hier de instructies van Vaillant.

Indien het een eengezinswoning betreft kan de bewoner zelf een naamplaatje verzorgen. Dit kan via de vakhandel of online verkregen worden. Zorg er bij montage van het naamplaatje voor dat dit zonder schade weer verwijderd kan worden. Indien uw woning deel uitmaakt van een complex dient dit in de meeste gevallen via de VvE (Vereniging van Eigenaren) geregeld te worden. U kunt een verzoek hiervoor bij de verhuurder/beheerder indienen.

Tenzij anders is overeengekomen is dit niet toegestaan, met uitzondering van kleine veranderingen die aan het einde van de huurperiode weer eenvoudig ongedaan kunnen worden gemaakt. Dit is ook terug te vinden in artikel 6.4 in de standaard huurovereenkomst van Interhouse en artikel 11.2 in de VVA-huurovereenkomst van Interhouse verhuurmakelaars Amsterdam.

Reparaties, controle en vernieuwing is voor rekening van de verhuurder. Echter dienen zaken als het bijvullen, ontluchten, filters vervangen en schoonhouden door de huurder gedaan te worden.

De gevolgschade kan pas worden hersteld zodra alles goed droog is. Dit hangt van veel factoren af en zal zeker een aantal weken duren. Daarnaast is een verhuurder/beheerder in veel gevallen afhankelijk van een verzekeraar

Controleer eerst de zekeringkast (stoppenkast):

Wanneer de aardlekschakelaar is uitgeschakeld:

 1. Schakel alle groepen achter de aardlekschakelaar uit met de groepsschakelaars in de zekeringkast.
 2. Schakel ook alle elektrische apparaten en verlichting uit, door de stekkers uit de stopcontacten te halen of de schakelaars om te zetten.
 3. Schakel de uitgeschakelde aardlekschakelaar en de groepsschakelaars weer in.
 4. Schakel de apparaten 1 voor 1 weer in, totdat de aardlekschakelaar opnieuw wordt uitgeschakeld. Zo merkt u welk apparaat het probleem veroorzaakt.
 5. Geeft geen enkel apparaat een probleem? Neem dan contact op met uw verhuurder/beheerder, zodat die een erkend installateur kan inschakelen. Die zal controleren of er iets met de installatie aan de hand is.

Wanneer een zekering of stop is doorgeslagen:

 1. Schakel de groep van de doorgeslagen zekering of stop uit.
 2. Schakel ook de elektrische apparaten en verlichting in de groep uit door de stekkers uit de stopcontacten te halen of de schakelaars om te zetten.
 3. Vervang de doorgeslagen stop of schakel de zekering weer in.
 4. Schakel de apparaten 1 voor 1 weer in, totdat de stop of zekering weer wordt uitgeschakeld. Zo merkt u welk apparaat het probleem veroorzaakt.
 5. Geeft geen enkel apparaat een probleem? Neem dan contact op met uw verhuurder/beheerder. Die zal een erkend installateur inschakelen die kan controleren of er iets met de installatie aan de hand is.

Als er niets te zien is in uw zekeringkast kan het zijn dat er sprake is van een stroomstoring in de hele straat of wijk. Dit kunt u controleren door de buren te vragen of zij wel elektriciteit hebben. Zo niet, meld de storing dan bij uw netbeheerder via 0800-9009. Via dit nummer kunt u ook meer informatie krijgen.

Allereerst dient de condensatieafvoer doorgeprikt te worden. De kans is groot dat deze verstopt zit. De condensatieafvoer is onderin, achterin de koelkast te vinden. Wat vaak ook helpt is om producten niet tegen de zij- of achterwand aan te zetten en om de koelkast niet te vol te doen.

Bij storingen aan gasinstallaties is het van het grootste belang om eerst vast te stellen dat er geen lekkage is. Gaslekkages zijn meestal goed te ruiken. Als dat het geval is draai dan per direct de hoofdgaskraan dicht (deze zit bij de gasmeter) en bel direct het Nationaal storingsnummer 0800-9009. Een haperende of niet werkende gaspit wordt vaak veroorzaakt door vervuiling. Reinig de losse delen van de gaskookplaat, maak alles goed droog voor de montage en kijk of het probleem verholpen is. Is dit niet het geval, dan ontvangt de verhuurder/beheerder graag een melding per e-mail met meer informatie en foto’s van het type/merk en kan er indien nodig een monteur worden ingeschakeld.

Probeer eerst de verstopping te verhelpen door een emmer heet water en soda in de verstopte afvoer te gooien en dit even in te laten trekken. Het gebruik van andere ontstoppingsmiddelen wordt afgeraden, omdat deze schade kunnen veroorzaken aan het leidingwerk. Als heet water en soda niet werken dan zal er een ontstoppingsbedrijf ingeschakeld moeten worden. In principe zijn de kosten hiervoor voor de huurder, tenzij de oorzaak van de verstopping buiten de woning ligt. Voorkomen is beter dan genezen, dus gebruik het riool op de juiste manier.

Zaken die onder andere pertinent niet in het riool gegooid mogen worden zijn:

 • Etensresten
 • Afval
 • Keukenpapier en natte doekjes
 • Hygiëneproducten
 • Overmatig toiletpapier
 • Vet en haren

Verlies van sleutels dient gemeld te worden bij de verhuurder/beheerder. Indien verhuurder/beheerder in het bezit is van een reservesleutel kan deze bij verlies of buitensluiten mogelijk worden gebruikt. Wanneer verhuurder/beheerder niet bereikbaar is (bijvoorbeeld omdat dit buiten kantoortijden gebeurt) dient huurder zelf een vakkundige en erkende slotenmaker in te schakelen die het slot kan vervangen. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op de website van het CCV.

Verhuurder/beheerder dient zo spoedig mogelijk een kopie van de sleutel van het nieuwe slot te ontvangen. In geval van verlies van (één van) de sleutels kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn de sloten te vervangen in verband met de veiligheid.

Leidingwerk
Draai allereerst zo snel mogelijk de hoofdkraan dicht. Deze is vaak te vinden bij de watermeter in de woning of in de meterkast. Zet de kranen op de benedenverdieping (indien die er is) open om overtollig water uit leidingen te verwijderen. Dweil het water zo veel mogelijk op om gevolgschade te voorkomen. Meld de lekkage bij de verhuurder/beheerder zodat er een monteur ingeschakeld kan worden.

Riolering/afvoer
Wordt de lekkage veroorzaakt door een verstopping? Dan dient eerst de verstopping verholpen te worden. Kijk hiervoor bij de vraag “Wat te doen bij een verstopping”. Indien geen sprake is van een verstopping of de oorzaak niet vastgesteld kan worden dient de lekkage gemeld te worden aan de verhuurder/beheerder, inclusief een foto/video waarop duidelijk te zien is waar de lekkage precies zit.

Lekkage bij neerslag
Deze lekkage dient per omgaande gemeld te worden bij verhuurder/beheerder. Bij lekkage aan het dak is de oorzaak vaak een verstopte hemelwaterafvoer/dakgoot. Het vrijhouden van de hemelwaterafvoer is de verantwoordelijkheid van een huurder. Daarom is het belangrijk om twee keer per jaar de dakgoten en hemelwaterafvoeren te controleren en schoon te houden.

Kijk allereerst bij onze meest gestelde vragen of het gebrek in de lijst voorkomt.

Er zijn een aantal zaken die eerst zelf kunnen worden nagegaan:

 • Zit de stekker wel (goed) in het apparaat en het stopcontact?
 • Is de zekeringkast (stoppenkast) in orde?
 • Helpt het om het apparaat te resetten?
 • Sommige apparaten hebben hier een reset functie voor. Bij andere moet de stroom 30 minuten worden onderbroken.
 • Zijn de filters vrij en schoon?

Als dit allemaal geprobeerd is en het probleem niet heeft oplost, dan kan het probleem (bij voorkeur per e-mail) worden gemeld bij verhuurder/beheerder. Geef hierbij ook aan wat er zelf al is geprobeerd, of er sprake is van bepaalde storingscodes, sinds wanneer het probleem speelt, wat de frequentie van het probleem is etc. Stuur dit tezamen met foto’s/video’s, waaronder een foto van de typesticker van het apparaat. Deze is meestal te vinden in de rand van de deur van het apparaat of aan de binnenzijde/achterzijde.

Load More

Overig

Mits de woning het toelaat en er niets anders is afgesproken is het toegestaan om incidenteel iemand te laten logeren. De huurder blijft verantwoordelijk voor de gast en de woning.

De huurder kan de post voor de verhuurder apart houden en de verhuurder/beheerder informeren. Deze kan aangeven wat hiermee dient te gebeuren. Alle overige post, waaronder post voor vorige bewoners, kan retour afzender worden gestuurd.

Ons eerste advies is om de overlastgever (vriendelijk) te benaderen en aan te geven dat u overlast ervaart en hem/haar verzoeken om de overlast te beëindigen. Mogelijk is de overlastgever zich er helemaal niet van bewust dat hij overlast veroorzaakt. Geeft dit (na herhalingen) geen resultaat, dan kan u zich richten tot de politie of gemeente. Melding maken bij verhuurder/beheerder mag, maar in het geval van overlast door derden heeft verhuurder/beheerder hier geen invloed op.

Bij sleuteloverdracht is het verplicht de huurder te voorzien van een kopie van een geldig energielabel. Zie de factsheet van Interhouse voor meer informatie over energielabels. Ook kunnen de medewerkers van Interhouse u van maatwerkadvies voorzien.

Load More

Interhouse partners

Logo Pararius
Logo Mini
Logo Expat rentals
Logo Funda
Logo Hielkema & co
Logo DataChecker
Logo ARPN
Logo Realworks
Logo VastgoedPro